Ερευνητικό ΈργοΜελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτίμηση της συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με το πνεύμα και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την εναρμόνισή της με αυτή. Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Νόμου Πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία ο οποίος θα είναι σε πλήρη αρμονία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: α) καταγραφή της εθνικής νομοθεσίας που άπτεται κάθε διάταξης της Σύμβασης, β) αποτίμηση της συμβατότητας της νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμβασης, γ) διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας και δ) εκπόνηση σχεδίου νόμου πλαισίου για την αναπηρία.
 
Έρευνα για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος Αυτο-συνηγορίας σε άλλες χώρες
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2011 - Μάρτιος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος της αυτό-συνηγορίας (self advocacy movement) ατόμων με ψυχική αναπηρία σε χώρες της Β. Αμερικής και της Ευρώπης προκειμένου να εντοπιστεί η εμπειρία και να αναδειχθούν τα παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων.
 
Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του κράτους
Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Αύγουστος 2011 - Μάρτιος 2012
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η εκπόνηση «Λευκής Βίβλου για το Επιτελικό Κράτος» και το νέο μοντέλο διακυβέρνησης η οποία θα χρησιμεύσει ως το κεντρικό κείμενο αρχών και στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Η Λευκή Βίβλος θα αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο πολιτικής, το οποίο αφενός θα ενσωματώνει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τους στόχους της Χρηστής Διακυβέρνησης, αφετέρου όλες εκείνες τις δομικές και λειτουργικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις του έργου είναι οι εξής: α) ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών και εμπειρίας, β) ανάλυση του διοικητικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, γ) ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών αναδιοργάνωσης Λευκής Βίβλου και συμμετοχική ανίχνευση αναγκών και προβλημάτων και δ) διαβούλευση και οριστικοποίηση κειμένου Λευκής Βίβλου.
 
Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για τη συλλογή δεδομένων και έρευνας σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θέση: Νομικός Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Ιούλιος 2011 - Ιούλιος 2015
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό "Αντιγόνη", Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η εκπόνηση αξιόπιστων νομικών μελετών, με σκοπό την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την προώθηση περαιτέρω δράσεων από πλευράς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights). Οι μελέτες αφορούν στους ακόλουθους τομείς α) ρατσισμό και ξενοφοβία, β) διακρίσεις με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό, διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή πολλαπλές διακρίσεις, γ) αποζημίωση των θυμάτων και πρόληψη του εγκλήματος και σχετικών θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών, δ) προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών, ε) μετανάστευση και θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, στ) άσυλο, ζ) βίζα και συνοριακούς ελέγχους, η) συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, θ) θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας και ι) πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
 
Οδηγός κοινωνικής διαβούλευσης
Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2011 - Μάιος 2011
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία Οδηγού Κοινωνικής Διαβούλευσης για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του Οδηγού είναι η εμβάθυνση στη φιλοσοφία, στη λογική και κυρίως στην ουσία της κοινωνικής διαβούλευσης μέσα από καλές πρακτικές και η επίτευξη του στόχου της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Ο Οδηγός εστιάζει ιδίως στις βασικές έννοιες της δημόσιας διαβούλευσης, σε μεθόδους και εργαλεία διαβούλευσης, σε τεχνικές δημόσιας διαβούλευσης, σε παραδείγματα εφαρμογής σε επιμέρους τομείς της δημόσιας διοίκησης και σε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
Πρόγραμμα Δικαστικού Εκσυγχρονισμού – «Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση του Δικαστικού-Νομικού Συμβουλίου" [Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζαν]
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Νοέμβριος 2010 - Ιούνιος 2010
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Profiles SA
Αντικείμενο: Γενικό στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η παροχή υποστήριξης στο Δικαστικό – Νομικό Συμβούλιο (Judicial Legal Council -JLC) με την ανάπτυξη σειράς προτάσεων με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές για την ενίσχυση των δυνατοτήτων στους τομείς επιλογής δικαστών, αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των δικαστών, δικαιοδοσίας των δικαστών, προαγωγής και  πειθαρχικών μέτρων, καθώς και λοιπών θεμάτων που άπτονται της διοίκησης των δικαστηρίων και του δικαστικού σώματος στο Αζερμπαϊτζαν. Ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε μέσω της θεσμικής ενίσχυσης και έθεσε τα θεμέλια για περαιτέρω αποτελεσματική λειτουργία του Δικαστικού – Νομικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο Σύμβουλος α) διεξήγαγε σειρά διαβουλεύσεων με ομολόγους και εμπλεκόμενους φορείς, β) διεξήγαγε ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Δικαστικού – Νομικού Συμβουλίου, γ) ανέπτυξε σύνολο προτάσεων καθώς και Σχέδιο Δράσης για τη θεσμική ενίσχυση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το Δικαστικό – Νομικό Συμβούλιο, με βάση τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στον δικαστικό τομέα.
 
Ενημέρωση & κατάρτιση εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγρ. Καλλικράτης»- Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013»
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 - Νοέμβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των διευθυντικών στελεχών, δημοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων των περιφερειών για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφορά σε 56 ημερίδες που θα απευθύνονται σε 7.000 υπαλλήλους. Οι ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού περιλάμβαναν: α) την παρουσίαση των βασικών οργάνων, του ρόλου τους και των βασικών αρμοδιοτήτων τους, β) νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διαφάνεια και ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αλλά και γενικότερα ορισμένες βασικές πληροφορίες για οικονομικά των ΟΤΑ, γ) τις νέες αρμοδιότητες και θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δ) τα ζητήματα που αφορούν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, ε) ζητήματα προσωπικού και διοίκησης ανθρώπινων πόρων και στ) επεξήγηση βασικών εννοιών και ορισμών.
 
Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούλιος 2010 - Οκτώβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Aντικείμενο του έργου αποτέλεσε η σύνταξη μελέτης για την καταγραφή των δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης όπως αυτές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο νέο διοικητικό/αυτοδιοικητικό πλαίσιο το οποίο δρομολογείται (περιφερειακές και κεντρικές υποδομές, επιτροπές με συμβουλευτική ή αποφασιστική αρμοδιότητα, διοίκηση σχολικών μονάδων). Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλάμβανε: α) καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, β) αξιολόγηση δυνατοτήτων και αδυναμιών (Ανάλυση SWOT), γ) συγκριτική ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών, δ) εκπόνηση πρότασης δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης.
 
Εντοπισμός των κομβικής σημασίας θεσμικών αντιφάσεων, ασαφειών ή/και κενών δικαίου στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Μάιος 2010 - Ιούλιος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση μελέτης με σκοπό τον εντοπισμό και τη διαπίστωση υφιστάμενων αντινομιών, αντιφάσεων, επαναλήψεων, κενών και ασαφειών οι οποίες πλήττουν την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, τη λειτουργικότητα, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και παρακωλύουν τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργείων και Αρχών.
 
Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Απρίλιος 2010 - Νοέμβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την υλοποίηση ενός πανελλήνιου κέντρου τεκμηρίωσης, αναφοράς και κοινωνικού διαλόγου για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα. Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα αποτελέσει την θεσμική βάση για την βελτίωση της θέσης των Ατόμων με Αναπηρία στον ελληνικό χώρο, ενώ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την χάραξη εφαρμοσμένων πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, το Εθνικό Παρατηρητήριο θα αναλάβει τον θεσμικό ρόλο ενός σημείου εστιασμού και επικοινωνίας με αντίστοι-χους φορείς και θεσμούς του εξωτερικού αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένω-σης για τα ζητήματα της αναπηρίας.
 
Διαδυκτιακή πύλη εύρεσης και αγοράς εργασίας με υποστήριξη κοινωνικών δικτύων και διασυνδεσιμότητα με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης στο Νομό Μαγνησίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2010 - Οκτώβριος 2010
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Gennet
Αντικείμενο: Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα α) στους πολίτες να έχουν πρό-σβαση μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και SMS στις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και ενίσχυσης της αυτo-απασχόλησης β) στις τοπικές επιχειρήσεις να αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους και να πληροφορούνται για τα υφιστάμενα προγράμματα. Η Νομαρχιακή Πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου αυτού, θα αποτελεί το σημείο εισα-γωγής των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες αγοράς και εύρεσης εργασίας και θα αποτελεί μία ενιαία πλατφόρμα συνεχώς εξελισσόμενη. Το έργο περιλαμβάνει Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας στη ΝΑ Μαγνησίας, χαρτογράφηση υπηρεσιών και παροχών για ανέργους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αποτύπωση των δομών συντονισμού και δικτύωσης, οδηγό εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων, εκπαί-δευση, σχεδιασμός και λειτουργία της διαδικτυακής πύλης.
 
Μελέτη για την εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιανουάριος 2010 - Φερβουάριος 2011
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Intracom IT Services
Αντικείμενο: Το έργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μεθοδολογίας μέτρησης διοικητικών βαρών η οποία θα βασίζεται στο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους, το οποίο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των διοικητικών βαρών που προκαλούνται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερους στόχους του παρόντος έργου αποτελούν α) η προσαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (ΤΜΚ) για τη μέτρηση διοικητικών βαρών στα ελληνικά δεδομένα, β) η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη του ΤΜΚ, γ) η βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των υπηρεσιών στην απλούστευση διαδικασιών και ειδικότερα στη χρήση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του ΤΜΚ, δ) η επέκταση της μεθοδολογίας μέτρησης και μείωσης σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης γνώσης και ε) η τεκμηρίωση της πολιτικής και διοικητικής βιωσιμότητας του ΤΜΚ μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του σε ένα πεδίο πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και εφαρμογής του ΤΜΚ, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων (templates) εφαρμογής του ΤΜΚ, την ανάπτυξη εργαλείου – βάσης δεδομένων για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΤΜΚ, το σχεδιασμό μοντέλου δημόσιας διαβούλευσης και την ανάπτυξη σχετικής ηλεκτρονικής υποδομής, την ανάπτυξη αναλυτικού οδηγού εφαρμογής του ΤΜΚ, την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, την υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης, το σχεδιασμό σχεδίου δράσης για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% μέχρι το 2013 και την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.
 
Σύνταξη οικονομικής μελέτης για την κατάρτιση Ενιαίου Κανονισμού Υγείας Ε.Τ.Α.Α.
Θέση: Ειδικός εξωτερικός εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2009 - Ιούνιος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Η μελέτη αποσκοπούσε στην αποτύπωση και αξιολόγηση του πλαισίου παροχών που ίσχυε για κάθε κλάδο της υγείας και φορέα πριν τη συνένωση των επτά κλάδων οι οποίοι διέπονταν από αυτόνομο καθεστώς όσον αφορά στο εύρος και τον τρόπο κάλυψης των μελών τους και στη σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Υγείας, ο οποίος δεν θα περιορίζει το εύρος των καλύψεων συγκεκριμένων ασφαλισμένων και θα είναι σύμφωνος με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θα διαμορφώνει πλαίσιο παροχών υγείας με καλύτερη σχέση κόστους / οφέλους και επιπλέον θα εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακος για το νέο φορέα.
 
Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Νοέμβριος 2009 - Απρίλιος 2011
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δήμος Γαστούνης, Δήμος Κερατσινίου, Δήμος Άνω Λιοσίων, Δήμος Ξάνθης, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας - Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση, Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιώματων του Παιδιού (National Authority for the Protection of Child's Rights -NAPCR).
Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρέμβασης “Oλοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης φτωχών οικογενειών με παιδιά” για την ενδυνάμωσή τους με μέτρα φροντίδας των παιδιών και υποστήριξης των γονιών, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του διαχρονικού κύκλου της φτώχειας και της στέρησης (deprivation cycle). Οι προτεινόμενες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ανταποκρίνονται στις πολύπλευρες διαστάσεις της στέρησης και περιλαμβάνουν ενέργειες: (α) παροχής υποστήριξης, συμβουλευτικής, πληροφόρησης και καθοδήγησης στοχευμένης σε παιδιά έως 16 ετών και τις οικογένειές τους σε όλο το εύρος των αναγκών τους (β) παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στην ενδυνάμωση των παιδιών (γ) παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης στους γονείς συνδεδεμένων με ενεργητικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση των γονιών και ιδίως των γυναικών (δ) Ενεργοποίηση και εκπαίδευση εθελοντών για παροχή κατ’ οίκον υποστήριξης και πρακτικής βοήθειας.
 
Μελέτη και δημιουργία πρότυπης υπηρεσίας συντονισμού και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούνιος 2009 - Μάρτιος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέσω της δημιουργίας πρότυπης κοινωνικής υπηρεσίας συντονισμού δομών και προγραμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει α) την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας (feasibility study) για τη δημιουργία πρότυπης υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης  και β) την πραγματοποίηση μελέτης εφαρμογής εναλλακτικών σεναρίων του νέου μοντέλου οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με διαφορετικά δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 16 - 30 από 95

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr