Ερευνητικό ΈργοΕκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης για το σχολικό εκφοβισμό (bullying).
Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Νοέμβριος 2014 – Ιούλιος 2015
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι αφενός η εκπόνηση επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και αφετέρου η διενέργεια μελέτης για την εκτίμηση του φαινομένου στα ελληνικά σχολεία. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί να συμβάλει: α) στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων, β) στην επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου στο σχολικό περιβάλλον, γ) στη διεξαγωγή έρευνας και στην εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και εκφοβισμού, δ) στην κοινωνική ενδυνάμωση σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο και ε) στην αποτελεσματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμό.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) σχεδιασμός και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε θέματα που αφορούν στη διάγνωση, στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού 
Β) σχεδιασμός προγράμματος διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για θέματα σχολικού εκφοβισμού.
Γ) Σχεδιασμός μεθοδολογίας και εργαλείων για την περιοδική εκτίμηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και διενέργεια έρευνας σε σχολικές κοινότητες της χώρας.

 
EFESE (European Format for Exchange of Social Security Education)

Θέση: Expert
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2017
Φορείς Υλοποίησης: Κatholieke Universiteit Leuven, Kobenhans Universitet-  Κοπεγχάγη, Univerza V Ljubljani, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission - Erasmus+
Αντικείμενο: The programme aims to develop a joint format for virtual course exchange, to create a joint curriculum and to broaden academic and professional networks. These will be attained a) through surveys of needs, expectations, best practices and evaluation among the organizations and participants involved, b) through IT development of a format as well as the selection of on-line tools for teacher- student and an open on- line platform, c) through specializes pedagogic and didactic support, d) through a feasibility study  into the establishment of a fully recognizes and accredited blended Master in European Social Security, e) through a joint curriculum- building and f) dissemination and networking. These project activities are carried out by each participant and then jointly decided in the Project Broad. The project responds to the need for a truly comprehensive curriculum on social security. In the end, by the completion of the programme there should be attained a) a multidisciplinary and cross- border course exchange on European social security based on a format and b) a feasibility study into a fully recognizes and accredited blended Master in European social security. 

 
The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance
Θέση: Expert
Διάρκεια: Ιανουάριος 2014 – Σεπτέμβριος 2014
Φορέας Υλοποίησης: University of Kent
Φορέας Χρηματοδότησης: European Research Council under the European Union's 7th Framework Programme (ERC Grant Agreement No. 284316)
Αντικείμενο: The project revisits the role of national constitutions at a time when decision-making has increasingly shifted to the transnational level. The project has three objectives. First, it aims to carry out a comparative analysis on how constitutions reflect the transfer of powers from domestic to European and global institutions, and thus to what extent they provide legitimacy, and remain socially relevant, to the shift of the exercise of power to the transnational level. Secondly, while the discourse has come to associate national constitutions primarily with the protection of sovereignty, the project will revisit constitutional values that have a continued importance in the contemporary globalising and pluralist legal setting, such as the protection of constitutional rights, the rule of law, legitimacy and democratic checks and balances. The project will explore constitutional courts’ judgments tackling the protection of these rights and values in transnational judicial dialogues, e.g. in the field of data retention, arrest warrants and the ESM Treaty. The project will also assess the responsiveness of the European Court of Justice with regard to the above rights and values, along with the standard of protection at supranational level. The third objective is to explore the challenges increasingly highlighted in the context of global governance in relation to legitimacy, democratic control, accountability and the rule of law.
 
Εκπόνηση Μελετών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2014
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΑΜΕΑ
Αντικείμενο: Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις Δράσεις και αφορά την εκπόνηση τριών διαφορετικών μελετών. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελούν:
Δράση 1: «Διακρίσεις και εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία αποφοίτων ΑΕΙ».
Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό των διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική αποκατάστασή τους σε σχέση με τους αποφοίτους του γενικού πληθυσμού, καθώς και τον προσδιορισμό μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών και μετά την αποφοίτησή τους. Η διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης μελέτης είναι οκτώ μήνες.
Δράση 2: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και σε δομές κοινωνικής φροντίδας».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στο τομέα της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα και λαμβάνουν υπηρεσίες από δομές κοινωνικής φροντίδας. Η διάρκεια υλοποίησης της μελέτης είναι έξι μήνες.
Δράση 3: «Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση».
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ακόμη, απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, όπως αποκλεισμός, διακρίσεις, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, σχολική διαρροή.
 
Strengthening Capacities of the National Assembly in the EU integration process (Republic of Serbia)
Θέση: Μέλος Ομάδας έργου
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2014
Φορέας Υλοποίησης: Βουλή των Ελλήνων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου και Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Αντικείμενο: The overall objective is to improve policy, legislation and implementation processes at the central level in view of EU accession of Serbia. In particular, the project aims to increase efficiency, liability and transparency of the Serbian National Assembly particularly in the exercise of its representative role, its legislative function (especially in the process of harmonization of Serbian legislation with the EU acquis and in the implementation follow-up of the adopted legislation) and its oversight function towards the executive.
These will be approached through the following components:
Component 1 - Enhancing cooperation between the National Assembly and the Government in the law-making process
Component 2 – Improving working practices the National Assembly in the adoption of legislation, in particular as related to harmonisation with the acquis
Component 3 - Improvement of organizational structure, internal procedures and work practices and upgrading the level of professionalism in the Parliament
Component 4 - Improving the exercise of the parliamentary oversight function and the related cooperation with the Government and with Independent State Bodies
Component 5 - Increasing the transparency of the Parliament work and the participation of the civil society in the Parliament activities and in the law making process
Component 6 - Follow up of the activities: European Programs Budget and Financing Schemes

 
Protecting victims' rights in the EU; the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial
Θέση: Μέλος Ακαδημαϊκής Συντονιστικής Ομάδας
Διάρκεια: Δεκεμβρίου 2012-Ιουνίου 2014
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Institute for Advanced Legal Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
Αντικείμενο: The project’s starting point lies with the European Commission’s proposal for a Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (COM (2011) 275 final of 18.5.2011). The protection of victims pre [mediation], during, and post [compensation] criminal trial is at the forefront of the agenda of the Commission and the Cypriot Presidency. In that respect, this project aims to assist in the effective implementation of the Directive, by facilitating the exchange of knowledge between member states both on the implementation of the current Framework Decision and on the main rights of victims in the proposed Directive. 
The specific objective of the project is to study in a comparative way the specific legal and institutional framework in force in the member states in relation to the matters addressed in the Directive in order to: 
a) establish an inventory of legislative measures, institutions and practices that will broaden the knowledge base for the implementation of the Directive 
b) establish an inventory of measures for providing support to victims, identifying vulnerable victims and improving the protection of victims during criminal proceedings 
c) attempt to identify ex-ante the responsiveness of the directive provisions to the specific problems in the member states 
d) attempt to identify potential shortcomings in the implementation and effectiveness of the Directive.
The expected outcome is a comparative report and concrete policy recommendations for the effective implementation of the Directive, which will highlight the responsiveness of the Directive provisions to the challenges in each member state, elements which might jeopardize its implementation as well as an ex-ante assessment of its effectiveness. 
The project implementation consists essentially in providing consistent and documented answers to the above questions by utilising the comparative method. The project will be implemented by a team of 27 national correspondents covering all EU Member States and an academic team consisting of five distinguished experts in the field of criminal law, which will elaborate the comparative report and the final proposals.
 
Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων και αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί με σκοπό την αποτίμηση των επιπτώσεων 100 αντιπροσωπευτικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων/διατάξεων ως προς την προώθηση της πολιτικής ισότητας ανδρών και γυναικών. Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση αυτή, θα διατυπωθούν προτάσεις που θα αφορούν τη ρυθμιστική ανάπλαση της νομοθεσίας και τη θεσμική κατοχύρωση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, καθώς και προτάσεις μοντέλου αξιολόγησης και τρόπου οργάνωσης και θεσμικής κατοχύρωσης αυτού.
 
Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας - Συλλογή Νομοθεσίας Ελληνικών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προτάσεις Απλούστευσης της Εφαρμογής της Νομοθεσίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Μάρτιος 2012 - Σεπτέμβριος 2013
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κωδικοποίηση, βελτίωση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων στο πεδίο της Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις: η πρώτη περιλαμβάνει τη συλλογή/κωδικοποίηση του συνόλου των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου που ισχύουν και αφορούν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα την Ισότητα των Φύλων, η δεύτερη φάση τη συλλογή νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχέση με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων και η τρίτη φάση περιλαμβάνει προτάσεις απλούστευσης της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η ταξινόμηση των συγκεντρωθεισών διατάξεων θα γίνει ανά τομέα δικαίου/πολιτικής και ανά ομάδα χρηστών, με στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση στη νομοθεσία από τους αποδέκτες/ενδιαφερόμενους.
 
Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης- Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2011 - Αύγουστος 2015
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και εφαρμογής των παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, μέσω δημιουργίας και λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης και Παρακολούθησης του προγράμματος «Ψυχαργώς Γ’ Φάση». Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση έργων ψυχικής υγείας, β) τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, γ) παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και δ) υποστήριξη της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Ψυχικής Υγείας.
 
Ισότητα ενώπιον του νόμου
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2011 - Ιούνιος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο: α)την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εξάλειψη εκείνων των διατάξεων που δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των ατόμων με ψυχική αναπηρία, β) την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και εγγραφής προσώπων που θα παρέχουν υποστήριξη, γ) τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και ισότιμη αναγνώρισής τους σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, δ) τη δημιουργία ενός συστήματος για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων ανάμεσα σε αυτούς που παρέχουν υποστήριξη και στα άτομα με αναπηρία που τη λαμβάνουν, ε) τη διερεύνηση μέτρων/εγγυήσεων ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση του δικαιώματος της ικανότητας για δικαιοπραξία, στ) την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών άλλων χωρών που σχετίζονται με το σύστημα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων καθώς και ζ) την αποτύπωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων που θα ασκήσουν έλεγχο και του κόστους εφαρμογής των προτεινόμενων νομοθετικών προσαρμογών.
 
Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτίμηση της συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με το πνεύμα και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την εναρμόνισή της με αυτή. Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Νόμου Πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία ο οποίος θα είναι σε πλήρη αρμονία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: α) καταγραφή της εθνικής νομοθεσίας που άπτεται κάθε διάταξης της Σύμβασης, β) αποτίμηση της συμβατότητας της νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμβασης, γ) διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας και δ) εκπόνηση σχεδίου νόμου πλαισίου για την αναπηρία.
 
Έρευνα για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος Αυτο-συνηγορίας σε άλλες χώρες
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2011 - Μάρτιος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη και τον ρόλο του κινήματος της αυτό-συνηγορίας (self advocacy movement) ατόμων με ψυχική αναπηρία σε χώρες της Β. Αμερικής και της Ευρώπης προκειμένου να εντοπιστεί η εμπειρία και να αναδειχθούν τα παραδείγματα επιτυχών παρεμβάσεων.
 
Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του κράτους
Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Αύγουστος 2011 - Μάρτιος 2012
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η εκπόνηση «Λευκής Βίβλου για το Επιτελικό Κράτος» και το νέο μοντέλο διακυβέρνησης η οποία θα χρησιμεύσει ως το κεντρικό κείμενο αρχών και στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Η Λευκή Βίβλος θα αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο πολιτικής, το οποίο αφενός θα ενσωματώνει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τους στόχους της Χρηστής Διακυβέρνησης, αφετέρου όλες εκείνες τις δομικές και λειτουργικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις του έργου είναι οι εξής: α) ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών και εμπειρίας, β) ανάλυση του διοικητικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, γ) ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών αναδιοργάνωσης Λευκής Βίβλου και συμμετοχική ανίχνευση αναγκών και προβλημάτων και δ) διαβούλευση και οριστικοποίηση κειμένου Λευκής Βίβλου.
 
Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για τη συλλογή δεδομένων και έρευνας σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θέση: Νομικός Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Ιούλιος 2011 - Ιούλιος 2015
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό "Αντιγόνη", Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η εκπόνηση αξιόπιστων νομικών μελετών, με σκοπό την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την προώθηση περαιτέρω δράσεων από πλευράς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights). Οι μελέτες αφορούν στους ακόλουθους τομείς α) ρατσισμό και ξενοφοβία, β) διακρίσεις με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό, διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή πολλαπλές διακρίσεις, γ) αποζημίωση των θυμάτων και πρόληψη του εγκλήματος και σχετικών θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών, δ) προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών, ε) μετανάστευση και θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, στ) άσυλο, ζ) βίζα και συνοριακούς ελέγχους, η) συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, θ) θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας και ι) πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
 
Οδηγός κοινωνικής διαβούλευσης
Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2011 - Μάιος 2011
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία Οδηγού Κοινωνικής Διαβούλευσης για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του Οδηγού είναι η εμβάθυνση στη φιλοσοφία, στη λογική και κυρίως στην ουσία της κοινωνικής διαβούλευσης μέσα από καλές πρακτικές και η επίτευξη του στόχου της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Ο Οδηγός εστιάζει ιδίως στις βασικές έννοιες της δημόσιας διαβούλευσης, σε μεθόδους και εργαλεία διαβούλευσης, σε τεχνικές δημόσιας διαβούλευσης, σε παραδείγματα εφαρμογής σε επιμέρους τομείς της δημόσιας διοίκησης και σε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 16 - 30 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr