Ερευνητικό ΈργοΣτάσεις των νέων απέναντι στα "κοινά". Συμμετοχικές τάσεις και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις στην Ελλάδα του 21ου αιώνα μέσα από τη διερεύνηση του θεσμού των "Τοπικών Συμβουλίων Νέων"
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2008 - Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχο της παρούσας ερευνητικής δράσης αποτέλεσε η διερεύνηση των συμμετοχικών τάσεων και διαστάσεων των νέων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, μέσα από την εμπειρική καταγραφή και κυρίως την ποιοτική αποτίμηση και αξιολόγηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
Συγκεκριμένα, με αναλυτικό άξονα την έννοια της συμμετοχής, η ερευνητική δράση είχε ως επιμέρους στόχο να αναδείξει τις μορφές, τα επίπεδα, τους παράγοντες και κατά μείζονα λόγο τις βασικές εστίες κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος των νέων σήμερα, μέσα από το συντεταγμένο και νομοθετημένο κέλυφος που τους παρέχει ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
 
Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model)
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2008 - Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπούσε στην εκπόνηση μελέτης και στην κατάρτιση πρότασης σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα. Η μελέτη εστίασε σε επτά βασικά σημεία που άπτονται της θεσμοθέτησης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους: α) το πλαίσιο πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, για απλούστευση των διαδικασιών, β) μεθοδολογικά ζητήματα και ειδικότερα τη διάκριση οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών βαρών, γ) νομικά θέματα, όπου θα αναδειχθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας συνεκτικής νομοθεσίας για την απλούστευση, δ) ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης για την επιλογή κατηγοριών κόστους, ε) θέματα διαβούλευσης, που άπτονται της εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, στ) όργανο συντονισμού της μέτρησης των διοικητικών βαρών και ζ) όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των στόχων μείωσης διοικητικών βαρών.
 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση ΙΙΙ)
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιούνιος 2008 - Ιούνιος 2009
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic, Development (MAWRED)
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ένταξη των γυναικών στην οικονομική ζωή στην αποδέκτρια χώρα. Πρόκειται για την τρίτη φάση προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την ΥΔΑΣ κατά τα έτη 2004 και 2005. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικά σχέδια γυναικών, την προσωπική ενδυνάμωση - εκπαίδευση της ομάδας στόχο και τη διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση και για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 
Πιλοτική εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού για την ανάδειξη της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και παράδοσης
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούνιος - Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σύλλογος επαγγελματιών αλιέων Αστακού «Ο Αστακός», AΧΕΛΩΟΣ TV, PLAGTON Α.Ε., Anglohellenic - Εκδόσεις Πελτη Α.Ε.
Αντικείμενο: To πρόγραμμα αποσκοπούσε να εφαρμόσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλιευτικού τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη ενός πρότυπου πιλοτικού σχεδίου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν τη διοργάνωση αλιευτικών εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων αλιευτικού χαρακτήρα, τη δημιουργία οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού, δράσεις ανάδειξης τοπικών αλιευτικών προϊόντων καθώς και την εκπόνηση θεσμικού πλαισίου που να διέπει τον αλιευτικό τουρισμό.
 
Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για εκπόνηση νομικών μελετών σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2007- Δεκέμβριος 2008 (1 έτος)
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη-βία «Αντιγόνη»
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η εκπόνηση αξιόπιστων νομικών μελετών, με σκοπό την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την προώθηση περαιτέρω δράσεων από πλευράς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA). Οι μελέτες επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους τομείς α) ρατσισμό και ξενοφοβία, β) διάκριση βασισμένη στο φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό ή τη διάκριση σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, γ) αποζημίωση των θυμάτων και πρόληψη του εγκλήματος και σχετικών θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών, δ) την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών, ε) μετανάστευση και θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, στ) άσυλο, ζ) βίζα και συνοριακούς ελέγχους, η) συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, θ) θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας και ι) πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

 
Μελέτη στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2008 - Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Η μελέτη εστίασε στα εξής: α) αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, β) εκπόνηση σχεδίου δράσης (Action Plan) για την εφαρμογή νέου διοικητικού μοντέλου διαχείρισης κρίσεων γ) διατύπωση προτάσεων για τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής.
 
Λειτουργία Μηχανισμού Επιστημονικής Υποστήριξης των ενεργειών που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Αύγουστος - Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Κύριοι στόχοι του έργου είναι: i) η συμβουλευτική υποστήριξη και διαρκής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου, ii) η υποστήριξη στις διαδικασίες δικτύωσης των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και iii) η τυποποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Μέτρου 3.1, την παροχή υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς δικαιούχους του Μέτρου 3.1 (140 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών), την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη Δικτύου Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, δράσεις εμψύχωσης και επιστημονικής στήριξης των στελεχών των Γραφείων και την τυποποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών από τα Γραφεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο.
 
Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν (Φάση Β΄)

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Οκτώβριος 2007 – Σεπτέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν
Αντικείμενο: Στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν α) η περαιτέρω μεταφορά τεχνογνωσίας σε εμπειρογνώμονες για ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης β) ο εντοπισμός και η ανάδειξη τομέων της δημόσιας διοίκησης όπου απαιτούνται παρεμβάσεις και γ) η ενίσχυση της ικανότητας του τοπικού εταίρου (KICHR) προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις δράσεις του για τη χρηστή διακυβέρνηση.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις εξής δράσεις: α) την εκπόνηση πιλοτικών μελετών σε καίριους τομείς για τη χρηστή διακυβέρνηση, β) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αθήνα και γ) την έκδοση newsletter.

 
E-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, Interreg
Διάρκεια : Απρίλιος 2007-Μάρτιος 2008
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κύπρος)
Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπούσε στην κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν σε πιλοτική βάση 15 κύκλοι κατάρτισης μέσω τηλεκπαίδευσης για 150 Έλληνες και 150 κύπριους δημόσιους λειτουργούς σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμοί, όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενιαία αγορά, πολιτική ανταγωνισμού και ΟΝΕ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή και Ευρωμεσογειακή πολιτική, Περιβαλλοντική πολιτική) και την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
 
Τελική αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής δράσης «Έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος για τα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»- Μέρος 1ο: Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
Θέση: Εμπειρογνώμονας - αξιολογητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας
Διάρκεια : Ιούνιος 2007 - Νοέμβριος 2007
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Kantor Management Consultants S.A., European Consultants Organisation, Institute for International Research on Criminal Policy, The European Institute for Freedom, International Security Information Service, Centre for Public Reform.
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα στόχευε να αξιολογήσει την πενταετή λειτουργία του δικτύου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θεμελιώδη δικαιώματα και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις ενδεχόμενες διάδοχες δράσεις σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε εξάλλου να αξιολογήσει το δίκτυο ως μηχανισμό για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται  στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Οι δράσεις του προγράμματος περιελάμβάναν α) επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις με τα μέλη του δικτύου, β) ομάδας εστίασης καθώς και γ) ανάλυση των αποτελεσμάτων και συναγωγή αποτελεσμάτων. 

 
Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση οργανισμών της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέση: Υπεύθυνος ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Διάρκεια : Οκτώβριος 2006-Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Haus Finnish Institute of Public Management
Αντικείμενο: Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να συμβάλει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Οργανισμών της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να ενσωματώσει και εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο και γενικότερα να λειτουργήσει κατά τον αποτελεσματικότερο στο διοικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο διαρθρώθηκε στα ακόλουθα υποέργα: α) Ανάλυση των αναγκών μάθησης σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών συναφών με το κοινοτικό κεκτημένο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου, β) σχεδιασμό Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τις συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στις ανάγκες μάθησης, γ) εφαρμογή των δράσεων εκπαίδευσης σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, δ) αξιολόγηση των δράσεων εκπαίδευσης και του προγράμματος στο σύνολό του και ε) δημιουργία αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή (βάση δεδομένων) των δράσεων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία.
 
Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Διάρκεια : Νοέμβριος 2006 - Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Διαδικασία Α.Ε.
Αντικείμενο: Στόχο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων.
Το έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: α) σχεδιασμό του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, β) αποτίμηση κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί και με πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε ρυθμίσεις / αποφάσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δ) συντονισμό & υποστήριξη των στελεχών των δημόσιων φορέων & κοινωνικών εταίρων που συμμετείχουν στις ομάδες και επιτροπές του έργου.
 
Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διάρκεια : Μάρτιος 2006-Ιούλιος 2006
Φορέας Υλοποίησης : Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά τη διερεύνηση των αρμοδιοτήτων και δράσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και την υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων, δομών και προγραμμάτων.
 
Συγκριτική μελέτη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2005 - Νοέμβριος 2007
Φορείς Υλοποίησης: Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung (Γερμανία), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο “La Sapienza”, (Ρώμη, Ιταλία)
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε να διερευνήσει διαφορετικές πτυχές και μορφές διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη δημόσια διοίκηση, τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα. Με βάση εμπειρικά δεδομένα η μελέτη αποσκοπούσε να εντοπίσει κοινές μορφές διαφθοράς, μέτρα πρόληψης και ελέγχου και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Δημιουργία Ινστιτούτου «State and Law» στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Academy of Sciences, Μολδαβία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα είχε στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού φορέα στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας, ο οποίος θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διδασκαλία και διάδοση του ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η εσωτερική οργάνωση του Ινστιτούτου, η εκπόνηση στρατηγικής και προγράμματος δράσης, η προετοιμασία προγραμμάτων σπουδών και η πιλοτική εφαρμογή τους, η εκπαίδευση του προσωπικού του ινστιτούτου, καθώς και η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 46 - 60 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr