Ερευνητικό ΈργοΠαροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση οργανισμών της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέση: Υπεύθυνος ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Διάρκεια : Οκτώβριος 2006-Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Haus Finnish Institute of Public Management
Αντικείμενο: Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να συμβάλει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Οργανισμών της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να ενσωματώσει και εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο και γενικότερα να λειτουργήσει κατά τον αποτελεσματικότερο στο διοικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο διαρθρώθηκε στα ακόλουθα υποέργα: α) Ανάλυση των αναγκών μάθησης σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών συναφών με το κοινοτικό κεκτημένο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου, β) σχεδιασμό Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τις συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στις ανάγκες μάθησης, γ) εφαρμογή των δράσεων εκπαίδευσης σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, δ) αξιολόγηση των δράσεων εκπαίδευσης και του προγράμματος στο σύνολό του και ε) δημιουργία αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή (βάση δεδομένων) των δράσεων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία.
 
Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Διάρκεια : Νοέμβριος 2006 - Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Διαδικασία Α.Ε.
Αντικείμενο: Στόχο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων.
Το έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: α) σχεδιασμό του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, β) αποτίμηση κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί και με πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε ρυθμίσεις / αποφάσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δ) συντονισμό & υποστήριξη των στελεχών των δημόσιων φορέων & κοινωνικών εταίρων που συμμετείχουν στις ομάδες και επιτροπές του έργου.
 
Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διάρκεια : Μάρτιος 2006-Ιούλιος 2006
Φορέας Υλοποίησης : Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά τη διερεύνηση των αρμοδιοτήτων και δράσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και την υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων, δομών και προγραμμάτων.
 
Συγκριτική μελέτη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2005 - Νοέμβριος 2007
Φορείς Υλοποίησης: Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung (Γερμανία), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο “La Sapienza”, (Ρώμη, Ιταλία)
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε να διερευνήσει διαφορετικές πτυχές και μορφές διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη δημόσια διοίκηση, τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα. Με βάση εμπειρικά δεδομένα η μελέτη αποσκοπούσε να εντοπίσει κοινές μορφές διαφθοράς, μέτρα πρόληψης και ελέγχου και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Δημιουργία Ινστιτούτου «State and Law» στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Academy of Sciences, Μολδαβία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα είχε στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού φορέα στην Ακαδημία Επιστημών της Μολδαβίας, ο οποίος θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διδασκαλία και διάδοση του ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η εσωτερική οργάνωση του Ινστιτούτου, η εκπόνηση στρατηγικής και προγράμματος δράσης, η προετοιμασία προγραμμάτων σπουδών και η πιλοτική εφαρμογή τους, η εκπαίδευση του προσωπικού του ινστιτούτου, καθώς και η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας.
 
Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων στη χρηστή διακυβέρνηση στο Σουδάν
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Khartum International Centre for Human Rights (KICHR), Σουδάν
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά τη διάδοση των αρχών χρηστής διακυβέρνησης στο Σουδάν, στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων από την αποδέκτρια χώρα σε σχετικά θέματα, καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας του τοπικού εταίρου να προωθήσει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η εκπόνηση εγχειριδίου χρηστής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών, καθώς και η διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας στο Χαρτούμ.
 
Εκπαίδευση δικαστών στην Αλβανία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σχολή Δικαστών, Αλβανία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων Αλβανών δικαστών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στο πεδίο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
 
Κοινωνικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο θέμα της ασφάλειας και φροντίδας του παιδιού στην Αρμενία
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Armenian Democratic Forum, Αρμενία
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα συνέβαλε στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις ως προς την προστασία του παιδιού μέσω της κατάρτισης του προσωπικού ιδρυμάτων παιδικής φροντίδας. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την πολυεπίπεδη υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών για την αποφυγή εισαγωγής των παιδιών τους σε ιδρύματα, καθώς και τη στήριξη οικογενειών που θέλουν να επανακτήσουν την κηδεμονία των παιδιών τους.
 
Εκπαίδευση δικαστών στη Νότιο Αφρική
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ - Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2005-Νοέμβριος 2006
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Justice College, Nότιος Αφρική
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικαστών στη Νότιο Αφρική. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού.
 
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: CARDS 2004, Πρόγραμμα Διδυμοποίησης TWINNING LIGHT
Διάρκεια: Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στη Δημόσια Διοίκηση με σκοπό την ανάληψη υποχρεώσεων και άσκηση αρμοδιοτήτων ενόψει της προοπτικής ένταξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος:
• Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σε σχέση με τη διαδικασία σταθερότητας και σύνδεσης (SAP) και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
• Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Υπουργείου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις της χώρας με την Ε.Ε.
• Θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου για την ουσιαστική του συμβολή στη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
 
Υποστήριξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) στη Δημοκρατία της Γεωργίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Νοέμβριος 2005
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή επιτόπιας υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεις δημοσιότητας.
 
Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στις βασικές πτυχές του δημόσιου βίου στην Ιορδανία. Οι δράσεις προβλέπουν την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης για την ένταξη ενεργητικών μέτρων σε επιμέρους πολιτικές και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 
Social Institutions Support Programme
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Εισηγητής σε σεμινάρια
Φορέας Χρηματοδότησης : CARDS
Διάρκεια : Νοέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2007
Φορέας Υλοποίησης: Συμβούλιο της Ευρώπης
Αντικείμενο: Στόχους του προγράμματος αποτελούν η υποστήριξη συντονισμένων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας στις αποδέκτριες χώρες (Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Μοντενέγκρο, Κόσοβο και π.Γ.Δ.Μ.), η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των αρμόδιων κρατικών φορέων.
 
Τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ.
Θέση: Κύριος Ερευνητής - Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : European Agency for Reconstruction
Διάρκεια : Σεπτέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Human Dynamics, Altair Asesores
Αντικείμενο: Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία Σχολής Δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ. για την αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την επεξεργασία και μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του ινστιτούτου, το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού και την υποβολή προτάσεων για τη διοικητική οργάνωση του ινστιτούτου.
 
Strengthening the independence and efficiency of the Judiciary
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : U.N.D.P.
Διάρκεια : Ιούνιος 2004 – Ιούνιος 2005
Φορέας Υλοποίησης: Balkan Human Rights Network
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά την επεξεργασία προτάσεων θεσμικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 46 - 60 από 95

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr