Ερευνητικό ΈργοΝομικές, Θεσμικές και Διοικητικές διαστάσεις του καθεστώτος εισόδου και παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διάρκεια : Ιούνιος 2004 – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και τη Σύνοδο Κορυφής του Τάμπερε, οι κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ε.Ε. επέβαλαν νέες προτεραιότητες και προσδιόρισαν νέους στόχους. Με δεδομένο το πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη συγκριτική αποτύπωση των βασικών κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής μετανάστευσης με σκοπό την κριτική αποτίμηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και την αξιολόγηση της συμβατότητάς του με το ευρωπαϊκό. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η διοικητική πρακτική και διατυπώθηκαν εμπεριστατωμένες προτάσεις πολιτικής και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.
 
Ενίσχυση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκιστάν
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια : Απρίλιος 2004 – Απρίλιος 2006
Φορείς Υλοποίησης: European Profiles, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, European Perspective
Αντικείμενο : Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των σχέσεων του Κοινοβουλίου (Oliy Majlis) με την κοινωνία πολιτών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκριτική ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εκπόνηση σχεδίων νόμων σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του νομοθετικού σώματος, την παροχή υποστήριξης για την αναδιοργάνωση της γραμματείας του Oliy Majlis και τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης.
 
Ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα δεοντολογίας στην Πολωνία
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : Foundation Cooperation Fund
Διάρκεια : Φεβρουάριος 2004 – Οκτώβριος 2004
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Zenid
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε αφενός στην ενδυνάμωση της δεοντολογίας του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στην Πολωνία με την εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής που έχει υιοθετηθεί και αφετέρου στην ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα προβλέπει την εκπόνηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών και ερευνών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 1000 περίπου αξιωματούχους, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη διοργάνωση Συνεδρίων και την τακτική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δράσεις του προγράμματος.
 
Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
Διάρκεια : Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση διεπιστημονικής συγκριτικής μελέτης με αντικείμενο την ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών της αγοράς φαρμάκου και της άσκησης φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια σειρά από καίρια ζητήματα όπως το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας στα φαρμακευτικά προϊόντα, τη σημασία του παράλληλου εμπορίου, την εξέλιξη των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η μελέτη εξέτασε την ελληνική αγορά φαρμάκου και τις κεντρικές επιλογές της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα με έμφαση στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης, της εξέλιξης της φαρμακευτικής δαπάνης και των επιπτώσεων των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά φαρμάκου διαχρονικά, στη συνταγματική αξιολόγηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και στην ανάλυση της συνταγματικής διαρρύθμισης της φαρμακευτικής πολιτικής. Τέλος, διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις-μοντέλα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.
 
Ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος – Νοέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση δικαστών και αξιωματούχων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, εκπαίδευση εκπαιδευτών σε τεχνικές εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, το δίκαιο του περιβάλλοντος, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την κοινωνική προστασία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν επιπλέον προτάσεις θεσμικών μεταρρυθμίσεων και δράσεις δημοσιότητας.
 
Συνεργασία στο πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υποστήριξης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της ποινικής και σωφρονιστικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις επιμόρφωσης εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δικαστών, εκπόνηση βοηθητικού εγχειριδίου για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος καθώς και δράσεις δημοσιότητας.
 
Απλούστευση διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2003 – Μάρτιος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
 
Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2003 – Απρίλιος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί να διαμορφώσει μια συνεκτική σειρά δράσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις παρουσιάζοντας εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται:
• Η διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταφορά μεταρρυθμιστικών θεσμών από την Ελλάδα στις υπό ένταξη χώρες
• Η διασύνδεση και συνεργασία της Ελληνικής Διοίκησης με τις διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών ως υπόβαθρο για αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες
• Η συστηματοποίηση της συνδρομής της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση στις υπό ένταξη χώρες.
 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών – Δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση Ι και ΙΙ)
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Μάρτιος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic Development (MAWRED)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στη Δαμασκό και τη λειτουργία του σε τρεις φάσεις ετήσιας διάρκειας. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία και στελέχωση του Κέντρου, η λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου και Τμήματος Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας στόχου καθώς και δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης.
 
Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα «Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας» αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου της Αρμενίας που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας, την επιτάχυνση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου, η εκπόνηση εγχειριδίου καλύτερης νομοθέτησης και η εκπόνηση δυο πιλοτικών σχεδίων νόμων.
 
Εκπόνηση μελετών και ερευνών που στοχεύουν στην υποστήριξη της αποκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Θέση : Συντονιστής Έρευνας (Team Leader)
Φορέας Χρηματοδότησης : U.N.D.P.
Διάρκεια : Ιούλιος 2003 – Δεκέμβριος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Σκοπός του προγράμματος ήταν να παράσχει τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε συναρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα της π.Γ.Δ.Μ. για την υλοποίηση της αποκέντρωσης σε συμφωνία με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπόνηση δύο (2) ερευνών και δύο (2) μελετών στα ακόλουθα θέματα:
• Οργανωτική δομή των Δήμων. Η έρευνα παρουσίασε τα κύρια προβλήματα και θα προτείνει αντίστοιχες λύσεις,
• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους. Η έρευνα θα εστιαστεί στην εκπόνηση προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Σύγχρονοι μηχανισμοί λογιστικού ελέγχου της διοίκησης των Δήμων. Η μελέτη θα εκπονηθεί βάση ανάλυσης των διαφόρων συστημάτων ελέγχου, εστιάζοντας στα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες,
• Μηχανισμοί διοικητικής επικοινωνίας μεταξύ Κεντρικής και Τοπικής διοίκησης. Η μελέτη, σε πρώτο επίπεδο θα υποδείξει τρόπους με τους οποίους οι Δήμοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και, σε δεύτερο επίπεδο, θα προτείνει μεθόδους με τις οποίες η Κεντρική Διοίκηση θα μπορούσε να διαβουλεύεται με τους Δήμους πριν από τη λήψη αποφάσεων.
 
Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Μάιος 2003 – Μάιος 2005
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Το προϊόν του προγράμματος δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006.
 
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού προμηθειών) και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
Διάρκεια : Μάρτιος – Ιούνιος 2003
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορούσε την κατάρτιση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και κανονισμού κατάστασης προσωπικού για την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων.
 
Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο της δικαιοσύνης
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος 2003 – Ιούνιος 2003
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ.
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση του επιστη¬μονικού διαλόγου μεταξύ δικαστών και συμβούλων από το Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ. και δικαστών και ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.
 
Μονάδα συντονισμού και υποστήριξης των δράσεων ενίσχυσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Μέτρο 3.1. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια»
Διάρκεια : Οκτώβριος 2002 – Οκτώβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ΤΕΙ Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ, INFOMAP A.E.
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε η συγκρότηση μονάδας συντονισμού και υποστήριξης ενός δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
α. προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συντονισμός των φορέων που θα τις παρέχουν,
β. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
γ. σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και αξιολόγηση των δράσεων και αποτελεσμάτων της λειτουργίας του,
δ. δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λειτουργία του δικτύου,
ε. επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στους φορείς σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου,
στ. δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του δικτύου,
ζ. εκπόνηση μελέτης για τις αναγκαίες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, μελέτη με αντικείμενο τη βιωσιμότητα του προγράμματος κ.λπ.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 61 - 75 από 95

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr