Ερευνητικό ΈργοΣυνεργασία στο πεδίο της Ποινικής Δικαιοσύνης με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
Θέση: Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υποστήριξης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της ποινικής και σωφρονιστικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις επιμόρφωσης εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δικαστών, εκπόνηση βοηθητικού εγχειριδίου για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος καθώς και δράσεις δημοσιότητας.
 
Απλούστευση διαδικασιών στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2003 – Μάρτιος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση μελέτης για την απλούστευση των διαδικασιών στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει καταγραφή και απλούστευση των διαδικασιών και διασύνδεση με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
 
Σχεδιασμός δράσης για την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών στις υπό ένταξη χώρες
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2003 – Απρίλιος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί να διαμορφώσει μια συνεκτική σειρά δράσεων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης η οποία θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις παρουσιάζοντας εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται:
• Η διαμόρφωση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταφορά μεταρρυθμιστικών θεσμών από την Ελλάδα στις υπό ένταξη χώρες
• Η διασύνδεση και συνεργασία της Ελληνικής Διοίκησης με τις διοικήσεις των αποδεκτριών χωρών ως υπόβαθρο για αναπτυξιακού χαρακτήρα δράσεις και πρωτοβουλίες
• Η συστηματοποίηση της συνδρομής της Ελλάδας στη διοικητική μεταρρύθμιση στις υπό ένταξη χώρες.
 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών – Δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Φάση Ι και ΙΙ)
Θέση: Εμπειρογνώμονας - Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Μάρτιος 2005
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Modernizing and Activating the Women’s Role in the Economic Development (MAWRED)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών στη Δαμασκό και τη λειτουργία του σε τρεις φάσεις ετήσιας διάρκειας. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία και στελέχωση του Κέντρου, η λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου και Τμήματος Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η εκπαίδευση και κατάρτιση της ομάδας στόχου καθώς και δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης.
 
Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα «Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας» αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου της Αρμενίας που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας, την επιτάχυνση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου, η εκπόνηση εγχειριδίου καλύτερης νομοθέτησης και η εκπόνηση δυο πιλοτικών σχεδίων νόμων.
 
Εκπόνηση μελετών και ερευνών που στοχεύουν στην υποστήριξη της αποκέντρωσης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Θέση : Συντονιστής Έρευνας (Team Leader)
Φορέας Χρηματοδότησης : U.N.D.P.
Διάρκεια : Ιούλιος 2003 – Δεκέμβριος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Σκοπός του προγράμματος ήταν να παράσχει τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε συναρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα της π.Γ.Δ.Μ. για την υλοποίηση της αποκέντρωσης σε συμφωνία με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την εκπόνηση δύο (2) ερευνών και δύο (2) μελετών στα ακόλουθα θέματα:
• Οργανωτική δομή των Δήμων. Η έρευνα παρουσίασε τα κύρια προβλήματα και θα προτείνει αντίστοιχες λύσεις,
• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους. Η έρευνα θα εστιαστεί στην εκπόνηση προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Σύγχρονοι μηχανισμοί λογιστικού ελέγχου της διοίκησης των Δήμων. Η μελέτη θα εκπονηθεί βάση ανάλυσης των διαφόρων συστημάτων ελέγχου, εστιάζοντας στα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες,
• Μηχανισμοί διοικητικής επικοινωνίας μεταξύ Κεντρικής και Τοπικής διοίκησης. Η μελέτη, σε πρώτο επίπεδο θα υποδείξει τρόπους με τους οποίους οι Δήμοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και, σε δεύτερο επίπεδο, θα προτείνει μεθόδους με τις οποίες η Κεντρική Διοίκηση θα μπορούσε να διαβουλεύεται με τους Δήμους πριν από τη λήψη αποφάσεων.
 
Κωδικοποίηση προνοιακής νομοθεσίας και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Μάιος 2003 – Μάιος 2005
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που αφορά άτομα με αναπηρία, όπως αυτό εξειδικεύεται από την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και των φορέων του δημοσίου τομέα που σχεδιάζουν ή παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αντίστοιχες παροχές. Το προϊόν του προγράμματος δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006.
 
Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού προμηθειών) και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
Διάρκεια : Μάρτιος – Ιούνιος 2003
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορούσε την κατάρτιση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και κανονισμού κατάστασης προσωπικού για την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων.
 
Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας-π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο της δικαιοσύνης
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος 2003 – Ιούνιος 2003
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ.
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση του επιστη¬μονικού διαλόγου μεταξύ δικαστών και συμβούλων από το Συνταγματικό Δικαστήριο της π.Γ.Δ.Μ. και δικαστών και ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας.
 
Μονάδα συντονισμού και υποστήριξης των δράσεων ενίσχυσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Μέτρο 3.1. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια»
Διάρκεια : Οκτώβριος 2002 – Οκτώβριος 2005
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ΤΕΙ Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ, INFOMAP A.E.
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε η συγκρότηση μονάδας συντονισμού και υποστήριξης ενός δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
α. προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συντονισμός των φορέων που θα τις παρέχουν,
β. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
γ. σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και αξιολόγηση των δράσεων και αποτελεσμάτων της λειτουργίας του,
δ. δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λειτουργία του δικτύου,
ε. επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στους φορείς σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου,
στ. δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του δικτύου,
ζ. εκπόνηση μελέτης για τις αναγκαίες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, μελέτη με αντικείμενο τη βιωσιμότητα του προγράμματος κ.λπ.
 
Απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας, καθώς και τη χορήγηση ή αναγνώριση ιθαγένειας
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Πρόγραμμα «Πολιτεία»
Διάρκεια : Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη του θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής πρακτικής με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης και αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας. Τα πορίσματα του προγράμματος θα προσλάβουν τη μορφή σχεδίου επιμέρους διορθωτικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων.
 
Επιστημονική υποστήριξη της Αλβανικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα της υγείας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Ιανουάριος 2002 – Μάρτιος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή επιτόπιας τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των μέτρων κατά της διαφθοράς που έχει ήδη υιοθετήσει η Αλβανική Κυβέρνηση. Η δράση εξειδικεύθηκε με την αποστολή Έλληνα εμπειρογνώμονα παρά τω πρωθυπουργώ της Αλβανίας, τη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας στην Αθήνα και τα Τίρανα και τη στενή συνεργασία με υποστηρικτική ομάδα Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.
 
Επιστημονική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2001 – Ιούλιος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη σύνταξη νομοσχεδίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και την έκδοση σειράς σχετικών κανονιστικών πράξεων.
 
Υποστήριξη της Νομικής Μεταρρύθμισης στο Καζακστάν: Μεταρρύθμιση του Συμβολαιογραφικού Συστήματος
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : EuropeAid Cooperation Office, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια : Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2003
Φορείς Υλοποίησης : ABU-Consult GmbH, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, T.M.C. Asser Institute, Fuchs Thor & Partner
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Καζακστάν προκειμένου να είναι σε θέση να αναδιοργανώσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, η οργανωτική υποστήριξη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των ιδιωτών και κρατικών συμβολαιογράφων καθώς και των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απασχολούνται σε σχετικούς τομείς. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, την κατάρτιση των συμβολαιογράφων καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνιακής-πληροφοριακής υποδομής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.
 
Θεσμική υποστήριξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Φεβρουάριος 2001 – Νοέμβριος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με επίκεντρο καίρια θεσμικά ζητήματα όπως η χρηστή διοίκηση και τα μέτρα κατά της διαφθοράς, και στη δημιουργία ενός δικτύου μη κυβερνητικών οργανισμών και εξειδικευμένων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των χωρών αυτών με τις αρχές του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 76 - 90 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr