Ερευνητικό ΈργοΑγορά εργασίας στο λεκανοπέδιο Αττικής
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : ΟΑΕΔ
Διάρκεια : Απρίλιος 2000 – Ιανουάριος 2001
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Η μελέτη επικεντρώθηκε στα ακόλουθα σημεία:
• εισαγωγικού χαρακτήρα παρουσίαση των γεωγραφικών, δημογραφικών και κοινονικο-οικονομικών χαρακτηριστικών του Λεκανοπεδίου Αττικής,
• παρουσίαση και ανάλυση της αγοράς εργασίας του Λεκανοπεδίου με έμφαση στη διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας,
• διερεύνηση της νομοθεσίας, των δομών και των δράσεων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, με έμφαση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής Διερεύνηση της δραστηριότητας του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
• ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων για την προσφορά εργατικού δυναμικού σε διάφορες ειδικότητες και επαγγέλματα, και τη ζήτηση εργασίας με βάση ενδεικτικά στοιχεία για τις επενδύσεις στο Λεκανοπέδιο σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς παραγωγής,
• παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν την ανάπτυξη (ποσοστό επί του ΑΕΠ του Νομού, επενδύσεις κλπ.) των κλάδων του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος στην Αττική και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τις κλαδικές αγορές εργασίας και που προκύπτουν από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ και από απόψεις φορέων των παραπάνω κλάδων.
 
Η ανεργία των νέων Ελληνοποντίων (18-29 ετών) στην Κομοτηνή
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διάρκεια : Μάρτιος 2000 – Δεκέμβριος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Αντικείμενο : Πρωταρχικός στόχος της έρευνας υπήρξε η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική ένταξη και προστασία των παλιννοστούντων νέων, όπως αυτό τυποποιείται κυρίως μέσω των διαφορετικών προγραμμάτων και μέτρων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
• τη διερεύνηση και την ανάλυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης των νέων Ελληνοποντίων (επιδοματική πολιτική, ενεργητικά μέτρα απασχόλη-σης),
• την αξιολόγηση της συμβολής των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο, όπως αυτές προωθούνται μέσω των ενεργειών του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση», Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας») και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Άξονας Integra Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση»),
• τον εντοπισμό κενών ή ελαττωμάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου,
• τη διατύπωση προτάσεων για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών μέσω της εφαρμογής ειδικών μέτρων ή προγραμμάτων.
 
Θεσμικό πλαίσιο και καταγραφή των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διάρκεια : Δεκέμβριος 1999 – Μάρτιος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Αντικείμενο της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, με στόχο μια συντονισμένη παρέμβαση για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφιστάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τμήμα της συμβολής μου στο εν λόγω πρόγραμμα αποτυπώθηκε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η θεσμική διάσταση».
 
Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας – π.Γ.Δ. Μακεδονίας στο πεδίο των συνταγματικών θεσμών
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Οκτώβριος 1999 – Σεπτέμβριος 2001
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η συγκριτική προσέγγιση των συνταγματικών θεσμών των δύο χωρών, με αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ώστε να καταστεί δυνατή η υποστήριξη των θεσμικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στη γείτονα χώρα.
 
Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας των νέων στην Ελλάδα
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διάρκεια : Ιούλιος 1999 – Φεβρουάριος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην τυποποίηση και ανάλυση των ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας των νέων στην Ελλάδα, με κύριο κριτήριο αξιολόγησης την εφαρμογή των διεθνών μηχανισμών που αναφέρονται σε αντίστοιχα ζητήματα. Ειδικότερα, προσανατολίστηκε στη διεξαγωγή σύνθετης έρευνας πεδίου για την αξιολόγηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας των νέων. Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και προώθησης της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Τμήμα της συμβολής μου στο εν λόγω πρόγραμμα αποτυπώθηκε στο δέκατο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η θεσμική διάσταση».
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ
Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : P.R.I.N.C.E. Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Διάρκεια : Ιανουάριος 1999 – Αύγουστος 1999
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάλυση της επίδρασης της Συνθήκης του Άμστερνταμ στη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη και της σημασίας της για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:
• Σειρά τριών τηλεοπτικών εκπομπών (ΝΕΤ)
• Τρία επιμορφωτικά σεμινάρια
• Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση στο Διαδίκτυο.
 
Δίκτυο Ρήγας
Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Διάρκεια : Νοέμβριος 1998 – Νοέμβριος 2002
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Πρόκειται για πρόγραμμα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας για τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Γιουγκοσλαβίας, της π.Γ.Δ. της Μακεδονίας και της Ρουμανίας. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός δικτύου επιστη¬μόνων και ερευνητικών φορέων, στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και των πολιτικών θεσμών, ώστε να επιταχυνθεί ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η σταδιακή ένταξη των χωρών αυτών στον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη διοργάνωση δύο συνεδρίων και έξι workshops, καθώς επίσης τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και σχετικής τράπεζας δεδομένων.
 
Υποστήριξη των συνταγματικών θεσμών στην Αλβανία
Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Σεπτέμβριος 1998 – Οκτώβριος 2001
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο : Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας στη δημοκρατία της Αλβανίας, τη συγκρότηση ενός “παρατηρητηρίου” (observatory) για τις συνταγματικές εξελίξεις και την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με Αλβανούς εμπειρογνώμονες, κρατικούς λειτουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες.
 
Καθορισμός των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της πρόνοιας
Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Ιούνιος – Δεκέμβριος 1998
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Αντικείμενο : Η μελέτη καθορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης ανά περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της πρόνοιας συνιστά κρίσιμο εργαλείο τεχνικής στήριξης των προτεραιοτήτων στο αντίστοιχο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων. Η υλοποίησή της συνέβαλε στην επισήμανση των σχετικών προβλημάτων και στη διατύπωση προτάσεων για την ορθολογική επίλυσή τους.
 
Επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας
Θέση: Συντονιστής Έρευνας από πλευράς ΚΕΣΔ (από πλευράς ΕΚΚΕ Συντονιστής Έρευνας ήταν ο καθηγητής Α. Σισσούρας και από πλευράς ΕΠΙΚΑΥΠ ο καθηγητής Κ. Κρεμαλής)
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια: Ιούνιος 1998 – Νοέμβριος 1998
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας.
Αντικείμενο : Σκοπός του προγράμματος ήταν η επεξεργασία, τυποποίηση και υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος επιστημονικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την προώθηση των κανονιστικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, με την εκπόνηση αυτοτελών μελετών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής προστασίας καθώς και την κανονιστική εξειδίκευση του Νόμου 2646/1998 “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας”.
 
Σχεδιασμός ενός νέου συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1998
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)
Αντικείμενο: Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό τυποποιείται μέσω των διαφορετικών πολιτικών επιδοματικής στήριξης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η λειτουργία των επιμέρους “κατηγοριακών προγραμμάτων” και επισημαίνονται τα κενά προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση από τους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, προτείνονται διαφορετικές εκδοχές – μοντέλα, στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος.
Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο Γ. Αμίτσης - Ξ. Κοντιάδης, Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
Υποστήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ουζμπεκιστάν
Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Απρίλιος – Δεκέμβριος 1997
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institute of German and Foreign Law of Political Parties of Hagen University
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στο Ουζμπεκιστάν, μέσω της συμβολής στην οργάνωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η επιστημονική συνδρομή και η τεχνική βοήθεια προσεφέρθη με τους ακόλουθους τρόπους:
• διοργάνωση σεμιναρίων προς τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
• παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη μηχανοργάνωση, τη δημιουργία τράπεζας νομικών πληροφοριών και την αρχειοθέτηση τόσο των εγγράφων όσο και της βιβλιοθήκης.
 
Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας
Θέση : Επιστημονικός συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης : ΤΑCIS Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάρκεια : Ιανουάριος 1997 – Ιανουάριος 2000
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Institut fur Auslandisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Frankfurt), Τ.Μ.C. Asser Institute (The Hague), Centre for International Legal Co-operation (Leiden), Istituto Affari Internazionali (Rome)
Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην οργάνωση Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου, υποστηρίζοντας τις εξής δράσεις :
• ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και οργάνωση της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας,
• αποστολή καθηγητών από χώρες της Ε.Ε.,
• υποδοχή και εκπαίδευση Ρώσων καθηγητών σε χώρες της Ε.Ε.,
• συγγραφή εγχειριδίων, διδακτικών παραδόσεων και συγγραμμάτων.
 
.
Κατά τις περιόδους 1.4.1994 έως 15.6.1994 και 1.6.1995 έως 15.8.1995 εργάστηκα ως επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο για Γερμανικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολιτικών Κομμάτων του Πανεπιστημίου του Hagen στη Γερμανία υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου καθηγητή Δημήτρη Τσάτσου. Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η σχέση μεταξύ πολιτικών κομμάτων και κοινοβουλευτικών ομάδων, τμήμα της οποίας αξιοποιήθηκε στο βιβλίο μου «Η θεσμική λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων» που εκδόθηκε το 1996.
 
.
Από το Μάιο του 1991 έως το Μάιο του 1992 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, χρηματοδοτούμενου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Ευ. Βολουδάκη, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, επεξεργασία και συγκριτική αξιολόγηση των Κανονισμών της Βουλής και της Γερουσίας από τα επαναστατικά Συντάγματα μέχρι την περίοδο εκπόνησής του.
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 91 - 105 από 105

Επιλογές

Advertisement

Επικοινωνία

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
centre@cecl.gr