Κριτική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
στον ιστότοπο e-κύκλος , 14 Ιανουαρίου 2016.