Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Συνταγματική αλλαγή, δικαιώματα και κυριαρχία σε συνθήκες κρίσης

(ΧΙΙΙ & 184 σελ., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2016).

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξει