Ο κανόνας 6+5 της FIFA και το κοινοτικό δίκαιο. Αναθεωρώντας την απόφαση Bosman.
(σε συνεργασία με τον Μ. Φεφέ), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου - Lex Sportiva", τχ. 8/2009, σελ. 7-21.